PROGRAM WYCHOW. - PROFILAKT. - Gimnazjum Statut ZPO Program profilaktyczno - wychowawczy Szkoły Podstawowej w Złotej

Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOW. - PROFILAKT. - Gimnazjum

SZKOLNY  PROGRAM   
 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

                                                            

dla Gimnazjum

w ZŁOTEJ

na lata szkolne  2015- 2018

                                                                                    

opracowanie:

Jolanta Rzepa

 Ilona Ziółkowska

Marek Purchla

 


                                                                                                          

                 

                                                                                                                                                    

Zaopiniowano na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu

Zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski w dniu

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 

 

 

 

 

ZŁOTA  2015
 

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI:

 

 

 • Podstawy prawne…………………………………………………………        3

 • Misja i wizja szkoły………………………………………………………        4

I.  Wprowadzenie…………………………………………………………………        5

II. Model absolwenta – kryteria sukcesów wychowawczych…………………….        7

III. Główne cele wychowawczo – profilaktyczne…………………………………       9

 • Metody aktywizujące……………………………………………………     10

IV. Podstawowe zadania poszczególnych podmiotów wspólnoty szkolnej

      w realizacji programu…………………………………………………….……      11     

V. Cele i zadania programu………………………………………………………..      14

 • Obszar I – Rozwój osobisty……………………………………………..      14

 • Obszar II – Rozwój społeczny…………………………………………..      16

 • Obszar III – Profilaktyka zagrożeń………………………………………     21

 • Obszar IV – Diagnoza i terapia przyczyn trudności i niepowodzeń

                        szkolnych…………………………………………………...      25

VI. Ewaluacja i monitoring…………………………………………………………     26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • PODSTAWY PRAWNE

Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego:

 

 

 1.  

zmianami).

 1.  

 2.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie

szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

 1.  

      udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach(Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977).

7. Statut Szkoły (ewaluowany na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).

8. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

MISJA SZKOŁY

 

Misją naszej szkoły jest takie kształcenie uczniów, aby wyposażyć ich
w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie,
a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy. Chcemy, aby szkoła harmonijnie realizowała funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i uznając przy tym za niezwykle istotne zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
w odniesieniu do oferty edukacyjnej Szkoły. Dążymy do przygotowania ucznia do podejmowania trafnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz aktywnego udziału

w życiu społecznym.

 

 

 

 

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

W naszej Szkole tworzymy właściwą atmosferę dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego ucznia. Stawiamy sobie więc za cel przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości, uczymy ich rozpoznawania swoich potrzeb i świadomego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz hierarchizacji wartości.

     Bazujemy na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy są otwarci na potrzeby ucznia i dbają o jego dobro, życzliwie współpracując ze sobą, są gotowi do wprowadzania innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Społeczność Szkoły tworzą uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy, którzy współpracują ze sobą i dbają o jak najlepszy wizerunek naszej placówki, pozytywnie się z nią identyfikując.

     Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, spełniające wymogi nowych programów nauczania oraz potrzeby i oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Estetyczna i nowoczesna baza Szkoły pozwala na prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  WPROWADZENIE

 

       Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

 

WYCHOWANIE
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

 

PROFILAKTYKA  
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 

 

  Realizacja  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia
i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu w tak trudnym dla niego okresie adolescencji.  Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym       i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

Program  przeznaczony  jest  do  realizacji  przez  wychowawców  klas  podczas  godzin

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Działania profilaktyczne mogą być realizowane w projektach międzyprzedmiotowych
np. na wychowaniu do życia w rodzinie, wychowaniu dla bezpieczeństwa, na lekcjach biologii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego, religii i innych przedmiotach.

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny dotyczy następujących obszarów :

 1. Rozwoju osobistego (w tym: intelektualnego, psychicznego, moralnego, duchowego, zdrowotnego).
 2. Rozwoju społecznego.
 3. Profilaktyki zagrożeń
 4. Diagnozy i terapii przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych .

 

Prawidłowy rozwój dziecka uzależniony jest od zaspokojenia jego potrzeb, a w szczególności:

 • poczucia bezpieczeństwa i dawania osobistego wsparcia,
 • potrzeby wzajemnego zaufania,
 • potrzeby bycia zauważonym i docenionym,
 • potrzeby kontaktów z rówieśnikami,
 • potrzeby koleżeństwa i przyjaźni,
 • potrzeby tolerancji,
 • potrzeby wiedzy o dobrym i zdrowym życiu,
 • potrzeby ruchu, zabawy, aktywności,
 • potrzeby pozyskiwania podstawowej wiedzy o substancjach uzależniających,
 • potrzeby identyfikowania podstawowych zagrożeń dla zdrowia,
 • potrzeby wypracowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • potrzeby okazywania emocji pozytywnych,
 • potrzeby akceptacji i poczucia własnej wartości,
 • potrzeby rozwijania zainteresowań i kreowania siebie,
 • potrzeby rozwijania uzdolnień i talentów,
 • potrzeby odnoszenia sukcesów i zaspokojenia ciekawości świata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  MODEL ABSOLWENTA – KRYTERIA SUKCESÓW WYCHOWAWCZYCH

 

 

Model absolwenta

Odniesiony sukces,

jeśli uczeń:

Uczeń rozwija się

w niepożądanym kierunku jeśli:

Ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi się uczyć, korzystając z nowoczesnych

i źródeł informacji

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi samodzielnie 

  zorganizować sobie naukę,

- rozumie konieczność

  uczenia się,

- samodzielnie planuje własny

  rozwój,

- wypracowuje własny styl

  uczenia się,

- rozwiązuje problemy,

  korzystając z różnych źródeł,

- krytyczne analizuje źródła

  informacji

 

- nie wykazuje

  zainteresowania nauką

  szkolną i najbliższym

  otoczeniem,

- przynależy do grup

  nieformalnych,

- ma problemy z uzyskaniem

  satysfakcjonujących go

  wyników edukacyjnych

 

 

 

Zna i  przestrzega normy społeczno-moralne

- potrafi kulturalnie zachować

  się w różnych sytuacjach,

- jest otwarty na potrzeby

  innych ludzi,

- zna zasady prawidłowego

  zachowania się w szkole
  i przestrzega ich,

- umie kontrolować własne

  emocje,

- potrafi przeciwstawić się

  niesprawiedliwości,

- dostrzega potrzeby osób

  samotnych, nieśmiałych,

  niepełnosprawnych
  i słabszych,

- postępuje zgodnie
  z wartościami akceptowanymi

  społecznie

- zachowuje się niezgodnie
  z regulaminem szkoły,

- nie wykazuje poczucia winy

  i uchyla się od

  odpowiedzialności za własne

  czyny,

- dyskryminuje innych
  z powodu różnic przekonań,

  obyczajów, wyglądu, pozycji

  społecznej i osiąganych

  wyników w nauce,

- zachowuje się agresywnie

  i arogancko oraz dopuszcza

  się aktów wandalizmu

Jest świadomy swoich praw
 i potrafi z nich korzystać

- zna swoje prawa wynikające

  z Karty Praw Dziecka,

  Konstytucji RP i pozostałych

  uregulowań prawnych oraz

  regulaminów szkolnych,

- wie jak funkcjonują organy

  samorządowej i państwowej,

- zna zasady pracy Samorządu

  Uczniowskiego i uczestniczy

  w jego działalności

- nie korzysta ze swoich praw,

- nie korzysta z form pomocy

  proponowanych przez

  szkołę

Jest świadomy swoich obowiązków i wywiązuje się

z nich

- zna  Statut Szkoły, Szkolny  Program  Wychowawczo-

  Profilaktyczny, PSO i regulaminy pracowni,

- wywiązuje się z podjętych

  zobowiązań

 

- nie przestrzega regulaminów

  szkolnych i obowiązującego

  prawa

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i współpracy oraz kontrolowania własnych emocji

- potrafi skutecznie

  porozumiewać się
  i prezentować własny punkt

  widzenia,

- zna zasady współpracy

  w zespole i respektuje je,

- ma poczucie przynależności

  do grupy,

- umie przedstawiać własne

  potrzeby w sposób

  asertywny,

- zna i stosuje konstruktywne

  metody rozwiązywania

  konfliktów,

- w stosunkach społecznych

  wyróżnia się wysoką kulturą

  osobistą,

- poprawnie posługuje się

  językiem ojczystym

 

- nie zna lub nie chce

  przestrzegać zasad

  kulturalnego zachowania,

- w stosunkach z innymi

  przejawia zachowania

  agresywne,

- nie wykazuje

  zainteresowania życiem

  klasy i szkoły,

- osiąga własne cele przez

  wywieranie presji

  i manipulowanie innymi

Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata

- ma poczucie przynależności

  regionalnej i kulturowej,

- potrafi godnie zachować się

  w miejscach pamięci

  narodowej, szanuje tradycje
  i symbole narodowe,

- zna historię imienników

  szkoły,

- zna historię i tradycje

  swojego regionu i kraju

 

- nie wykazuje zainteresowań

  związanych z historią

  i kulturą regionu i kraju,

- nie uczestniczy w imprezach

  o charakterze patriotycznym,

- nie szanuje symboli

  narodowych

 

Dba o swoje zdrowie

i sprawność fizyczną

- zna i stosuje zasady

  zdrowego stylu życia,

- umie racjonalnie

  wykorzystywać czas wolny

- nie uczestniczy w zajęciach

  sportowych,

- preferuje bierny styl życia,

- nie dba o higienę i własne

  zdrowie (używki)

Jest świadomy własnego potencjału i wyboru dalszej drogi życiowej

- zna swoje mocne i słabe

  strony,

- stawia sobie i osiąga cele

  akceptowane społecznie,

- zna i stosuje rozmaite

  techniki pracy umysłowej,

- czynnie uczestniczy
 w zajęciach pozalekcyjnych
  i rozwija własne

  zainteresowania,

- radzi sobie w sposób

  konstruktywny ze stresem

  i presją otoczenia,

- świadomie wybiera drogę

  dalszego kształcenia

  i rozwoju osobistego

 

- podlega niekorzystnym

  wpływom otoczenia,

- w sytuacjach trudnych

  wykazuje tendencję do

  zachowań agresywnych lub

  biernych,

 - nie wykazuje zainteresowań

  odnośnie własnego rozwoju
  i przyszłości zawodowej

Umie zadbać

o bezpieczeństwo
w sytuacjach ryzykownych

- trafnie ocenia ryzyko

  związane z podejmowanym

  działaniem,

- jest asertywny w sytuacjach

  zagrażających zdrowiu
  i życiu,

- zna i stosuje przepisy BHP,

- zna zasady zachowań

  w sytuacjach zagrażających

  życiu innych

 

- brak wiedzy o ludziach

  i miejscach oferujących

  pomoc,

- nie udziela pomocy

  i w sytuacjach krytycznych

  wycofuje się,

- nie korzysta z form pomocy

  oferowanych przez szkołę

 

        Szkoła ma być miejscem przyjaznego spotkania młodzieży o różnym stopniu rozwoju, różnych zainteresowaniach, potrzebach i możliwościach.

 

 

III. GŁÓWNE CELE  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE:

 

 • Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole
 • Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich
 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych
 • Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych
 • Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą
 • Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych
  i konfliktowych
 • Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia
 • Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom

 

 

Do realizacji wyznaczonych celów służą metody aktywizujące:

 • twórczość artystyczna,
 • projekty,
 • odgrywanie ról (symulacje, inscenizacje, dramy, scenki rodzajowe),
 • praca w terenie, wyjścia edukacyjne,
 • środki audiowizualne, komputer,
 • dyskusje,
 • praca z tekstem pisanym (czasopisma, literatura piękna i popularno – naukowa),
 • uczestnictwo w różnych aspektach życia kulturalnego,
 • ankiety, wywiady,
 • wspólne rozwiązywanie problemów,
 • pokazy,
 • plakaty,
 • mapy myślowe,
 • formy warsztatowe,
 • prelekcje,
 • debaty,
 • lekcje prowadzone przez uczniów,
 • autoprezentacje,
 • inne.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PODSTAWOWE ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

PODMIOTÓW WSPÓLNOTY SZKOLNEJ W REALIZACJI

PROGRAMU

 

A. Dyrekcja szkoły:

-  dążenie do poprawy materialnych parametrów funkcjonowania placówki,

-  zapewnianie kadrze pedagogicznej warunków sprzyjających podnoszeniu kompetencji

    zawodowych,

-  dbanie o prawidłowy obieg informacji oraz nadzór nad sprawną organizacją 

    podejmowanych działań,

-  czuwanie nad spójnością oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych,

-  współpraca z rodzicami, kadrą pedagogiczną, pielęgniarką szkolną.

 

B. Wychowawcy klas:

-  dbanie o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,

-  wspieranie rozwoju uczniów i usamodzielniania się,

-  prowadzenie dokumentacji nauczania,

-  koordynowanie pracy wychowawczo - profilaktycznej w zespole klasowym,

-  dokonywanie rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,

-  podejmowanie działań w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych,

    ujawnionych nałogów, 

-  wnioskowanie o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych

    potrzebach edukacyjnych,

-  integrowanie i kierowanie zespołem klasowym,

-  wykorzystywanie potencjału grupy do wspierania jej członków,

-  ocenianie zachowania uczniów,

-  wdrażanie do samooceny postępów  w zachowaniu,

-  nadzorowanie realizacji obowiązku nauki / obowiązku szkolnego,

-  promowanie osiągnięć klasy i pojedynczych uczniów,

-  inspirowanie pracy zespołowej w klasie, przydzielanie zespołom zadań na rzecz klasy, 

   szkoły i środowiska oraz wspólna ocena stopnia ich realizacji,

-  współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie,

-  współpraca z rodzicami; włączanie ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy,

-  współpraca z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką,

-   współdziałanie z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno -

    pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

 

C.  Nauczyciele zajęć edukacyjnych:

-  realizowanie treści programowych zgodnych ze specyfiką zajęć, służących realizacji celów

     wychowawczo - profilaktycznych,

-  tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno -

     wychowawczym,   

-  kształcenie umiejętności i postaw,

-  przygotowywanie uroczystości, zawodów, konkursów,

-  promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

-  inspirowanie pracy zespołowej,

-  stwarzanie sytuacji umożliwiających samoocenę i ocenę grupy,

-  udzielanie uczniom konsultacji oraz pomoc w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów

     przedmiotowych itp.,

-  indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,

-  wnioskowanie o diagnozę psychologiczno - pedagogiczną, uwzględnianie zaleceń

   specjalistów w pracy z uczniem,

-  opieka nad klasopracownią, troska o sprzęt i środki dydaktyczne,

-  dbanie o mienie i porządek w pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia,

-   współpraca z wychowawcami klas.

 

D. Nauczyciel - bibliotekarz:

-  gromadzenie, ewidencja i opracowywanie biblioteczne zbiorów,

-  udostępnianie zbiorów,

-  rozmowy z czytelnikami – poradnictwo w doborze książek,

-  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

-  pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

-  przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

-  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

-  przygotowywanie wykazów stanu czytelnictwa,

-  współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo-wychowawczymi,

 

E. Rodzice:

-  aktywne zaangażowanie w realizację programu – wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich,

   informowanie szkoły o wszelkich, zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla

   prawidłowego i bezpiecznego rozwoju młodzieży,

-  udział w oferowanych przez szkołę spotkaniach,

-  wspomaganie szkoły przez pracę w Radzie Rodziców szkoły,

-  inicjowanie i współorganizowanie imprez i akcji szkolnych,

-  ścisła współpraca z kadrą pedagogiczną.

 

F. Samorząd Uczniowski:

- inicjacja działań dotyczących życia szkolnego uczniów (akcje charytatywne, imprezy kulturalne, itp.),

- propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji,

- angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły,

- dbanie o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogacanie jej tradycję,

-  współpraca z nauczycielami w zakresie diagnozy obszarów problemowych gimnazjum

    (przeprowadza sondaże, ankiety),

- przedstawianie dyrekcji i członkom Rady Pedagogicznej problemów społeczności uczniowskiej,

-  uczestniczenie w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program

    Wychowawczo-Profilaktyczny).

 

G. Pozostali pracownicy szkoły:

- wspomaganie działań wychowawczych szkoły,

- dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

- reagowanie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

H. Środowisko lokalne:

- pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych -

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 2. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
 3. Straż Pożarna
 4. Policja
 5. Biblioteka Gminna
 6. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
 7. GOPS w Złotej

 

 

 

 

 

 

V.  CELE I ZADANIA PROGRAMU

 

Obszar I:

ROZWÓJ OSOBISTY

 

 

Cel

 

 

Zadania

 

Sposób realizacji

 

Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka

 

Wspomaganie umiejętności  samopoznania:

- wzbogacanie słownictwa dotyczącego samopoznania i samooceny,

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów (słabych i mocnych stron),

- wdrażanie do autorefleksji.

 

Stymulowanie rozwoju samoakceptacji
i samokontroli:

- wdrażanie do samooceny i akceptacji własnych

mocnych i słabych stron.

- kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania, panowania nad emocjami i dowolnego kreowania własnego wizerunku.

 

Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

- motywowanie do nauki szkolnej i rozwoju,

- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

- rozbudzanie ciekawości poznawczej; rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

- kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień,

- wspomaganie w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

- wspieranie ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych i emocjonalnych.

 

- zajęcia warsztatowe

- zajęcia integracyjne

- godziny z wychowawcą

- koła zainteresowań

- konsultacje

- konkursy

- imprezy edukacyjne i inne

- lekcje przedmiotowe

- udział w konkursach, olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych

 

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego
i higienicznego trybu życia oraz zagrożeń dla zdrowia:

- propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (higieny pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się),

- uświadamianie skutków zagrożeń cywilizacyjnych,

- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem.

 

Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie:

- uświadamianie zdrowotnych konsekwencji własnych decyzji na przykładach zachowań ryzykownych,

- ukształtowanie postawy wstrzemięźliwości  i niezależności.

 

Wyrobienie nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniu zdrowia:

- uświadamianie znaczenia higieny osobistej,

- promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego,

- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 

- zajęcia warsztatowe

- lekcje biologii, wychowania do życia w rodzinie i wychowania dla bezpieczeństwa

- godziny z wychowawcą

- pokazy udzielania pierwszej pomocy

- zajęcia pozalekcyjne umożliwiające prawidłowy rozwój psychofizyczny, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych

  form zajęć sportowych

- spotkania z pielęgniarką, lekarzem

- inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar II:

ROZWÓJ SPOŁECZNY

 

 

Cel

 

Zadania

 

 

Sposób realizacji

 

Wyposażenie ucznia

w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość i przestrzeganie norm współżycia społecznego:

- promowanie zasad kulturalnego zachowania się w relacjach społecznych,

- kształtowanie poszanowania cudzych praw i potrzeb

- wzbogacanie wiedzy dotyczącej ról społecznych, hierarchii i powszechnie akceptowanych wartości.

 

Doskonalenie kompetencji emocjonalnych

i społecznych:

- wdrażanie do rozpoznawania emocji i uczuć,

- rozwijanie wrażliwości społecznej i wrażliwości do empatii,

- wdrażanie do wyrażania uczuć, komunikowania własnych potrzeb i wywierania wpływu na innych ludzi w sposób akceptowany społecznie,

- kształcenie umiejętności współpracy w zespole rówieśniczym i z dorosłymi,

- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

 

Eliminowanie zachowań agresywnych:

- rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych,

- kształtowanie postaw odrzucających przemoc,

- kształtowanie umiejętności nieagresywnego  rozwiązywania konfliktów i zachowywania się w  sytuacjach problemowych – asertywnego

 przedstawiania  własnych potrzeb i praw oraz odmawiania przy  pełnym poszanowaniu praw i wyborów innych ludzi.

 

 

- zajęcia warsztatowe i integracyjne

- godziny z  wychowawcą

- wychowanie do życia w rodzinie

- zajęcia pozalekcyjne i sportowe

- wycieczki, imprezy klasowe  i szkolne

- zawody sportowe i konkursy

- działalność SU

 

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych

i obywatelskich

 

Znajomość zasad funkcjonowania szkoły:

- zapoznanie uczniów klas I, ich rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym

- uświadamianie praw i obowiązków uczniów oraz rodziców w szkole, życiu rodzinnym i społeczeństwie

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

 

Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowania postaw prospołecznych:

- włączenie do społeczności szkolnej uczniów klas I,

- kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty klasowej i szkolnej, pozytywnego wizerunku szkoły i akceptacji obowiązków szkolnych,

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły,

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za grupę i umiejętności funkcjonowania w niej z uwzględnieniem zasad tolerancji dla odmienności

  poglądów, potrzeb, przynależności, np. religijnej, społecznej, narodowej,

- wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

 

Kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków:

- zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami szkolnymi i społecznymi,

- monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego, eliminowanie nieusprawiedliwionej absencji,

- kształtowanie pożądanych postaw wobec obowiązków szkolnych poprzez przestrzeganie procedur zawartych w Statucie Szkoły,

- stymulowanie aktywności uczniów w społeczności

  klasowej, szkolnej i lokalnej (np. wolontariat).

 

 

- godziny z wychowawcą

- zebrania z rodzicami

- wybory samorządu klasowego i szkolnego

- ślubowanie klas I

- lekcje WOS

- dokumentowanie życia szkoły – szkolna strona internetowa,

- działalność SU

- Dzień Edukacji Narodowej

- Dzień Otwarty  Szkoły

- uroczyste zakończenie uczniów klas III

 

Kształtowanie postaw patriotycznych

 

Rozpowszechnienie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i kraju:

- wzbogacanie wiedzy o regionie i kraju,

- zaznajamianie z tradycjami, historią i kulturą narodową.

 

Rozwój poczucia tożsamości narodowej i więzi
z tradycjami narodowymi:

- kształtowanie przywiązania do kraju i jego kulturowego dziedzictwa,

- wpajanie patriotyzmu lokalnego,

- kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy,

- wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji i miejsc pamięci narodowej.

 

Aktywizacja działań wynikających z postaw patriotycznych:

- kształtowanie potrzeby  celebrowania świąt narodowych i lokalnych oraz uczestniczenie w nich,

- kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas uroczystości i eksponowania symboli narodowych i państwowych,

- wdrażanie do opieki nad miejscami pamięci narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

- organizacja szkolnych imprez

  okolicznościowych

- uroczyste obchody świąt narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, religijnych

- konkursy, wystawy

- wycieczki do muzeum itp.

- opieka nad miejscami pamięci narodowej

- lekcje historii, WOS, zajęć artystycznych,

  języka polskiego, godziny z wychowawcą,

 

 

Kształtowanie postaw

i nawyków proekologicznych

 

Uświadomienie cywilizacyjnych zagrożeń dla człowieka i przyrody:

- propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego,

- tworzenie warunków do poznawania współzależności między różnymi elementami środowiska naturalnego oraz rozumienia przyczyn skutków ingerencji człowieka   w świat przyrody,

- ukazywanie celowości przeprowadzania akcji ekologicznych.

 

Wypracowanie poszanowania dla środowiska przyrodniczego:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody; troski o jej przyszłość,

- motywowanie do uczestniczenia w ochronie środowiska naturalnego.

 

Osobiste zaangażowanie w działania proekologiczne:

- wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zagrożeniach środowiska w najbliższej okolicy,

- promowanie i kształtowanie nawyków proekologicznych,

- inicjowanie i realizowanie działań korzystnych dla środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu. 

 

 

- godziny z wychowawcą

- lekcje biologii, geografii, chemii

- akcje ekologiczne ,Sprzątanie Świata,

  Dzień Ziemi,

- wycieczki

- akcje organizowane przez SU

 

Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych

 

Dostarczenie informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji:

- pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących

  ich zawodach,

- zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego,

  kryteriami przyjęć i ofertą edukacyjną regionu,

  zasadami naboru do szkół.

 

Stworzenie podstaw świadomego wyboru kierunku kształcenia i drogi zawodowej:

- wskazywanie czynników istotnych przy wyborze zawodu,  profilu kształcenia, takich jak: zdrowie, zainteresowania, zdolności, umiejętności, cechy charakteru i temperamentu, uwarunkowania ekonomiczne, zapotrzebowanie na rynku pracy,

- wspomaganie ucznia w rozpoznawaniu własnych

  predyspozycji zawodowych, w dokonywaniu samooceny-

  ustaleniu mocnych stron-osiągnięć, sukcesów, zalet

  osobistych.

 

Kształtowanie właściwej motywacji do pracy i decyzji związanych z planowaniem przyszłości zawodowej oraz poczucia odpowiedzialności za tę przyszłość:

- kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, długofalowego planowania i realizacji celów,

- eliminowanie „towarzyskiego” charakteru wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez wskazywanie następstw  chybionych wyborów.

 

Wyzwalanie aktywności w podejmowaniu decyzji:

- wspomaganie rozwoju umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, gromadzenia koniecznej dokumentacji,

- wspieranie osobistej aktywności ucznia w obszarze samopoznania i trafnej oceny posiadanych predyspozycji  i ograniczeń,

- uświadomienie rodzicom potrzeby ich aktywnego udziału

  w decyzjach o dalszej drodze kształcenia dzieci i motywowania ich do współpracy w poszukiwaniu informacji.

 

- lekcje przedmiotowe - realizacja treści zawodoznawczych zawartych w programach

  nauczania poszczególnych przedmiotów

- lekcje WOS

- godziny z wychowawcą

- spotkania z przedstawicielami zawodów, wycieczki zawodoznawcze

- spotkania z przedstawicielami szkół, wycieczki do szkół ponadgimnazjalnych w ramach „dni otwartych”

- spotkania z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar III:

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

 

 

Cel

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

 

Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole

i poza nią

 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole:

- ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz,

- wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem,

- doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów,

- eliminowanie zagrożeń pożarowych,

- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami,

- ochrona mienia społecznego,

- przeciwdziałanie agresji w szkole,

- eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

 

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo:

- zaznajamianie z przepisami bhp, drogami ewakuacyjnymi w szkole,

- zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą itp.,

- zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń
i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych:

- minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły,

- kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania  pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki,

- doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa,

- uświadamiane zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,

- podejmowanie działań dla ochrony zdrowia własnego i innych – negatywny stosunek do substancji uzależniających, dopalaczy,

- ukazywanie negatywnego wpływu reklam na młodego człowieka.

Eliminowanie z życia szkoły agresji:

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych,

- kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych,

- monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole,

- przeciwdziałanie dyskryminacji i zapewnienie równego traktowania uczniów.

 

- godzina z wychowawcą,

- eksponowanie publikacji

- lekcje edukacji dla bezpieczeństwa

- rozmowy z uczniami

- obserwacje

- udział w programach  dotyczących bezpieczeństwa uczniówkoła bez przemocy" "i szkoły,

 szkoły

Tydzień Przedsiębiorczości)' programach nauczania poszczególnych przedmiotów,

 do szkół

 

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie

w sytuacjach trudnych, ryzykownych

i konfliktowych

 

Wpojenie wiedzy niezbędnej dla podejmowania

w sytuacjach trudnych trafnych decyzji:

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka i właściwego oceniania poziomu zagrożenia,

- propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania,

  dyskusji).

 

 

Wspieranie rozwoju autonomii i umiejętności dbania o własne dobro:

- kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie,

- stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli,

- wspieranie rozwoju niezależności od opinii grupy i odporności na nieakceptowaną presję rówieśniczą,

- wspieranie rozwoju silnych więzi emocjonalnych z konstruktywnymi jednostkami i grupami.

 

 

Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców (opiekunów):

- kształtowanie pożądanych postaw i zachowań rodziców wobec zagrożeń związanych z sytuacjami ryzykownymi,

- wzbogacanie wiedzy o prawidłowościach rozwoju psychofizycznego w okresie dorastania,

- podnoszenie umiejętności rozpoznawania sytuacji  i zachowań ryzykownych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- godzina z wychowawcą

- konsultacje z psychologiem

- rozmowy z uczniami, rodzicami.

 

 

Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia

 

Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych:

- współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień,

- podnoszenie kompetencji rodziców (opiekunów) w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień, metod zapobiegania, rozpoznawania objawów zażywania środków uzależniających, dopalaczy i właściwych sposobów

  reagowania.

 

Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego,

- propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego  odżywiania,

- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metod radzenia sobie ze stresem,

- propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych, w tym związanych z korzystaniem z Internetu, nawiązywania znajomości przez Internet, ujawniania swoich danych bądź danych innych osób, przestrzegania praw autorskich publikacji,

- kreowanie modelu absolwenta,

- promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

- obserwacje

- godziny z wychowawcą

- lekcje biologii i wychowania do życia w rodzinie

- zajęcia prowadzone przez  specjalistów

- udział w spektaklach profilaktycznych

- zajęcia pozalekcyjne

- filmy

 

 

Rozpoznawanie zagrożeń występujących

w środowisku

i przeciwdziałanie tym zagrożeniom

 

Rozpoznanie skali i natężenia zagrożeń występujących w środowisku ucznia:

- monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole,

- monitorowanie (w miarę możliwości) występowania w szkole zachowań ryzykownych, takich jak: palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych, wagarowanie, przedwczesna inicjacja seksualna,

  zachowania o charakterze przestępczym,

- ocenianie stopnia realizacji i efektywności programu wychowawczo-profilaktycznego,

- badanie postaw wobec środków uzależniających,

- rozpoznawanie rozmiarów zagrożeń w środowisku, rodzinie, szkole.

 

 

Udzielanie pomocy w sytuacji trudnej:

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczniom zagrożonym przemocą w rodzinie,

- wskazywanie specjalistycznych ośrodków i instytucji

  pomocowych,

- współpraca z policją, sądem i innymi instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

- zbieranie informacji na temat uczniów zagrożonych demoralizacją

- badania ankietowe uczniów i rodziców

- wywiady środowiskowe

- współpraca z policją i sądem

- współpraca z instytucjami

- konsultacje z psychologiem

 

 

 

 

Obszar IV:

DIAGNOZA I TERAPIA PRZYCZYN TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

 

Cel

Zadania

        Sposób realizacji

Rozwiązywanie
i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym, emocjonalnym uczniów

Diagnozowanie trudności w uczeniu się:

- rozpoznanie zakresu i skali zjawiska,

- przeprowadzenie wstępnej diagnozy lub skierowanie na

  badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

- przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub opiekunem,

- analiza wytworów prac ucznia.

 

Udzielenie pomocy:

- objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole,

- wskazywanie specjalistycznych ośrodków i instytucji pomocowych.

 

Eliminowanie niepowodzeń szkolnych:

- korekcja i kompensacja deficytów rozwojowych uczniów,

- monitorowanie postępów ucznia.

 

- zajęcia prowadzone przez specjalistów

- zajęcia wyrównawcze

- dostrzeganie i wspieranie  mocnych stron ucznia

- współpraca z instytucjami pomocowymi

 

 

 

 

 

 

 

VI. EWALUACJA I MONITORING

 

Program poddawany jest ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

 

Narzędzia ewaluacji:

 • ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
 • wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • obserwacje,
 • analiza dokumentów.

 

 

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny

Gimnazjum w Złotej

rok 2016/2017

 

 

         W roku szkolnym 2016/2017 do programu zostały wpisane treści dotyczące promowania czytelnictwa oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.( Załącznik 1)

         W programie zostały też rozszerzone zagadnienia dotyczące patriotyzmu   i kształtowania postaw patriotycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
  Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
  ul. Parkowa 4
  28-425 Złota
 • 41-3561614

Galeria zdjęć