Regulamin projektów edukacyjnych Tematy projektów edukacyjnych 2011/2012 Tematy projektów edukacyjnych 2012/2013 r Tematy projektów edukacyjnych 2013/2014 Tematy projektów edukacyjnych 2014/2015 Tematy projektów edukacyjnych 2017/2018

Projekt edukacyjny

Regulamin projektów edukacyjnych

 

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych 

w ZPO Gimnazjum w Złotej

 

§ 1

 1. Uczeń gimnazjum realizuje projekt edukacyjny w danym roku szkolnym określony rozporządzeniem MEN z 20 sierpnia 2010 r.
 2. Projekty realizowane są w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta w klasie trzeciej.

 

§ 2

 1. Czas trwania projektu powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

 

§ 3

 1. Gimnazjum zapewnia warunki realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

 

§ 4

 1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach   i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II.  

§ 5

 1. W terminie do 30 listopada nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają koordynatorowi listę tematów, które będą realizowane w danym roku szkolnym. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 2. Informacje o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej ZPO w Złotej oraz gazetce Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 6

 1. W terminie do 10 listopada opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
 2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 listopada, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 10 osób.
 3. Ten sam projekt może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 4. W przypadku gdy uczeń:
 1. nie zdecyduje o wyborze tematu,
 2. nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
 3. nie złożył deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

koordynator projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

§ 7

 1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
 1. czas realizacji projektu,
 2. formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
 3. podział zadań w zespole i zasady współpracy,
 4. kryteria oceny projektu,
 5. sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

 

§ 8

 1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielić konsultacji i wskazówek.
 2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

 

§ 9

 1. Zakończeniem  projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu i zadeklarowana przez grupę.
 2. Prezentacje odbywają się w terminie wyznaczonym przez dyrektora po uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów w drugim semestrze roku szkolnego.
 3. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
 1. uczniowie danej klasy, szkoły;
 2. rodzice uczniów;
 3. osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;
 4. inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu. 

 

§ 10

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
 1. sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
 2. wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
 3. sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
 4. pracę zespołową i indywidualną ucznia;
 5. samoocenę uczniów.
 1. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
 2. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/zaliczyła udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
 3. Dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów jeśli projekt związany był z programem nauczania danego przedmiotu lub wykraczał poza jego treści. Ocenę ustala wówczas nauczyciel projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej , o której mowa w ust.4.

§ 11

 1. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu.

§ 12

 1. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
  Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
  ul. Parkowa 4
  28-425 Złota
 • 41-3561614

Galeria zdjęć